• Telefoon: 0113 - 219063 | Mobiel: +31 - 0651420919

  • info@advocaatbals.com

  • Ma - Vrij | 09:00 - 18:00

Algemene Voorwaarden

**Algemene Voorwaarden van Mr. A.H.J. Bals – advocaat**

**Artikel 1. Toepasselijkheid**
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mr. A.H.J. Bals en gelden ook voor de stichting derdengelden van Mr. A.H.J. Bals en de aan deze stichting verbonden bestuurders.

**Artikel 2. Inspanningsverbintenis**
Voor alle diensten van Mr. A.H.J. Bals geldt dat deze inspanningsverbintenissen betreffen, wat inhoudt dat Mr. A.H.J. Bals voor deze diensten geen resultaat kan garanderen.

**Artikel 3. Opdracht**
Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW, uitsluitend aanvaard en zoveel mogelijk uitgevoerd door Mr. A.H.J. Bals. Mr. A.H.J. Bals is, indien noodzakelijk, vrij een regeling te treffen met betrekking tot vervanging c.q. waarneming voor het optreden in rechte.

**Artikel 4. Aansprakelijkheid**
Iedere aansprakelijkheid van Mr. A.H.J. Bals is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico, dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak. Over de omvang van dekking van de aansprakelijkheidsverzekering worden desgevraagd door Mr. A.H.J. Bals inlichtingen verstrekt.

**Artikel 5. Verplichtingen van Mr. A.H.J. Bals**
Mr. A.H.J. Bals zal bij de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen met de belangen van de opdrachtgever rekening houden. Alle opdrachten worden door Mr. A.H.J. Bals uitgevoerd met inachtneming van de hiervoor gestelde regels door de Nederlandse Orde van Advocaten.

**Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever**
De opdrachtgever is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de opdracht, waarbij de opdrachtgever steeds tijdig alle informatie, die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht, zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie. Indien de voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Mr. A.H.J. Bals is gekomen, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichting van Mr. A.H.J. Bals leiden.

**Artikel 7. Inschakelen van derden**
Mr. A.H.J. Bals zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met zijn opdrachtgever, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Mr. A.H.J. Bals is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat Mr. A.H.J. Bals aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.

**Artikel 8. Voorschot**
Mr. A.H.J. Bals is gerechtigd, zowel voor de aanvang van de werkzaamheden als tijdens de loop van de werkzaamheden, van de opdrachtgever een voorschot te vragen voor de reeds verrichte of nog te verrichten diensten. De hoogte ervan zal door Mr. A.H.J. Bals in redelijkheid worden vastgesteld. Mr. A.H.J. Bals zal zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan of, in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld.

**Artikel 9. Tarieven en honorarium**
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium, dat de opdrachtgever aan Mr. A.H.J. Bals dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren, vermenigvuldigd met de door Mr. A.H.J. Bals jaarlijks vast te stellen uurtarieven en vermeerderd met de BTW. Kosten die Mr. A.H.J. Bals namens opdrachtgevers aan derden voldoet, worden gescheiden in rekening gebracht. Een percentage van 8% van het honorarium wordt in rekening gebracht ter dekking van alle algemene kantoorkosten. Onder algemene kantoorkosten vallen niet slechts kosten zoals papier, porti, telefoon, fax, kopieer- en e-mailkosten, maar ook alle overige kosten die verband houden met de serviceverlening in een zaak, evenals alle kosten die voortvloeien uit de Boekhoudverordening van de Nederlandse Orde van Advocaten.

**Artikel 10. Betaling**
Mr. A.H.J. Bals zendt, tenzij anders is overeengekomen, eenmaal per maand voor zijn werkzaamheden een declaratie. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de werkzaamheden kunnen worden opgeschort en de wettelijke rente in rekening kan worden gebracht. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

**Artikel 11. Stichting Derdengelden en verrekening**
Mr. A.H.J. Bals zal gelden ten behoeve van de opdrachtgever laten ontvangen door de Stichting Beheer Derdengelden Advocaat Bals. Mr. A.H.J. Bals bevordert dat aan de opdrachtgever toekomende gelden zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever worden doorbetaald. Door ondertekening van de overeenkomst van opdracht verleent de opdrachtgever reeds nu toestemming de door Mr. A.H.J. Bals en/of Stichting Beheer Derdengelden Mr. A.H.J. Bals ten behoeve van de opdrachtgever ontvangen gelden, te verrekenen met de bedragen die de opdrachtgever op basis van verzonden declaraties aan Mr. A.H.J. Bals is verschuldigd. Over de eerste 30 dagen zijn Mr. A.H.J. Bals en/of de Stichting Beheer Derdengelden Mr. A.H.J. Bals geen rente verschuldigd over gelden die ten behoeve van de opdrachtgever zijn ontvangen. Vanaf de 30e dag is een rente verschuldigd van 2% op jaarbasis.

**Artikel 12. Bewaren gegevens**
Mr. A.H.J. Bals zal bij beëindiging van zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever de van de opdrachtgever afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Hij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 10 jaar na archivering te vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd.

**Artikel 13. Publiciteit**
Mr. A.H.J. Bals is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Nederlandse Orde van Advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg, met inachtneming van de privacy van de cliënt, mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid, met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de cliënt plaatsvindt. Voor zover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt, is Mr. A.H.J. Bals hierin vrij, mits het belang van de cliënt niet wordt geschaad.

**Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter**
De rechtsverhouding tussen Mr. A.H.J. Bals en zijn opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Alleen de bevoegde rechter te Middelburg, mag kennis nemen van alle geschillen die uit die rechtsverhouding zullen voortvloeien.

**Artikel 15. Waarnemer**
Conform de regelgeving maakt Mr. A.H.J. Bals hierbij openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend dat de waarnemer van Mr. A.H.J. Bals ingeval van het onverwacht onbereikbaar worden (door plotseling overlijden of geestelijke/lichamelijke toestand (ziekte) waarbij cliëntbelangen niet meer voldoende behartigd kunnen worden) is: de heer Mr. M.C. van der Want (Martijn) van kantoor Koole & Van der Want Advocaten te Middelburg: [https://www.koolevanderwantadvocaten.nl/](https://www.koolevanderwantadvocaten.nl/) en bereikbaar via telefoonnummer +31 118 611 647.